بایگانی برچسب: s

اولین تجربۀ سیگار کشیدن

اولین بار که سیگار کشیدم
بدون شک در دست گرفتن سیگار و روشن کردن و بر لب گذاشتن آن برای اولین بار، چیزی نیست جز احساس بزرگ شدن و یا بهتر است بگوییم تلقین بزرگ شدن ، اولین سیگار غالبا" در سنین نوجوانی و در خلوت یا به همراه دوست صمیمی و در هر حال بدور از چشمان پدر و مادر بر لب گذاشته می شود و سیگاری های آماتور برای خودنمایی ، بی دلیل و بدون کسب هیچگونه لذت و گاهی برای جوابگویی به حس کنجکاوی خود دست به این کار می زنند.

Smoking

ادامه خواندن اولین تجربۀ سیگار کشیدن