همه‌ی نوشته‌های ر.ط.آبکنار

خوب ، چی میشه گفت؟

New Picture (1)

Untitled-1

۱۰۲۱

کل اگر طبیب بودی …

اندر باب انتظار دیرین ما آبکناری ها از مسئولین انزلی برای کمک به پیشرفت آبکنار و روستاهای دیگر ، خاطره ای را به عرض می رسانم :
ابوی مرحوم قدری کسالت داشتند و به اصرار او را نزد طبیب بردیم ، پزشک محترم با اندک تأخیر و سرفه کنان با چشمانی خمار و بینی قرمز و دستمالی بر دهان وارد شدند.
مرحوم پدر گرامی با دیدن این صحنه از جای برخاسته و از درب مطب خارج شدند و ما دوان دوان خود را به وی رساندیم ، ایشان گفتند:
– پزشکی که نمی تواند خود را معالجه کند ، چگونه می خواهد مرا مداوا نماید؟

و این حکایت مسئولین انزلی است که خود با ده ها و صدها گرفتاری برای شهر خود دست به گریبانند ، چگونه می توانند به ما کمک کنند؟
اگر امکان داشته باشد ما بایستی به کمک آن ها بشتابیم

ادامه خواندن خوب ، چی میشه گفت؟