بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

میانه دو تا چوم ابرویه زنه

سد کاظیم ، نیصفه قور آنه حفظ بو ، هر سی تا روزه گیفته ! نمازم انه شن ، ایتا روز ترک نباسته ! هه سی هف ساله ریش بنابو ، مکه بوشو ! کربلا بوشو ! روزه که گیفته ، ایی جوری آدمه حالی کوده ، یعنی من روزه یمه ! مشته عبدل ، همیشه سد رجبه گفته : سد کاظیم ، شطانه درس دهه ! بوزا مانه ! بوزا …. تو اونه نماز خوادنه گولا نما خوردن ! میانه دو تا چوم ابرویه زنه! میان خوسه که لحاف کرایه فاندو ! مه بساخته ایمام زاده مه گردنه بزنو ، اگر دوروغ بو گویم !
بعدا تره معلوم کنم ! تا ایتا سال ، سد کاظیم شهرداره ایتا شهر به ! گاهی به جای حاج آقا ! سد کاظیم ، ایداره پش نمازم باسته ! حدیث خواده ! از ایمام جافر صادق روایت کوده ! درس اخلاق دیه ! نماز خوانانه گفته : راست بو گویین ! هلماله دورغ نو گویین ! مردمه ماله نو خورین ! شمه ماله قایم بدارین ، شمه همساده دوزد نیگیرین ! شمه دوشمنانه بشناسین ! مرگ بر آمریکایه جه خاطرا ندین ! تا ایتا روز دولت اعلام کنه که دوازده هیزار ملیارد تومن هنی دوزدی بباست ! اتفاقا ، ایتا از ان دوزدان سد کاظیم بو !! مشته عبدل که اشتاوه ! سد رجبه ره زنگ زنه ! بیدایی ره ! هیزارتا لانتی وا خوردن تا اژدها باستان ! ترا نو گفتم ، سد کاظیم بوزا مانه ! تازه اونه فوق لیسانس م قولابی بو ! هسه تو باز بوگو ، نماز شب خوان به ! مه پئر خودا بیامرز گوفته : هیندوانه تا نشکافی انه شام آشکارا نبه ! هیزار سال ببه ! سنگر شاقاجی نبه ! باور بوکن ! هیزارسال م ببه دوزدو حاجی سد کاظیم آدم نبه !
۲۱آذر ۹۳ فرامرز شکوری

کرا کهنو خولا باقلا دو کونو!

مشته جانالی آبکنار میان زیندگی کوده! خیلی روشن کلو بو ! هر وخت که صحبت کوده
دال به دال ضرب المثل آورده : پیلی دریا بوشو خوشکی آوره (= پایش به دریا برسد دریا خشک می شود ) ، تورشو فترم به دار نمانه (= حتی از ازگیل ترش هم به درخت نمی ماند ) ، تومان بکنده آدمه مانه (= عینا شلوار کنده هاست ، از آن بی آبرو هاست ) ، حرفم که زنی انه ماده سر مانه (= وقتی هم که حر فی بزنی روی معده اش می ماند ، به او بر می خورد و فورا رو ترش می کند . گند دماغ است هر حرفی را به دل می گیرد ) خولاصو ایتا ضرب المثلم ، کهنو خولو بو… ایتا روز من و جانالی کرا گب زییم ! دو تا زناک بو لوک بدس خواستنه بو شون باغ ! جانالی مرا بوگفت : ره،فاندر ! کرا شون کهنو خولانه باقلا دو کونن !( دارند می روند توی سوراخ های قدیمی و کهنه باقلی می کارند) اون دو تا زناک ایتا مه مار جان مشته زلخو بو ! بحث شوروع بباست ! واپرسام ! جانالی کهنو خو لو یعنی چی ؟! بو گفت : هیزارتا معنی داره ! بو گفتام : تو دو سه تا بو گو ! جانالی بوگفت : مثلا ان همو پیامبرانه میان ! تو بیشی ، جرجیسه دو نباله ! یا بیشی ، از پئس الیاس بخوایی که ته پئس سره معالجو بو کنو ! پئس اگر تانسته ، خو پئسه سره درمان کوده ! خولا صو ، آدم خر ببو ، گریفتار خر نبو ! بو گفتم : ان ضرب المثل ده چرن بو گفتی ؟! بو گفت : درد ایتا دو تا نیو! غوروب دم بو ! بیدام ! کاس ننه ، دست ایتا سبزه رخو درو ! بو گفتام : کاس ننه جان ! کایا کرا شی ؟! بو گفت : کرا شوم سبزه رخه ویگیرم ، آقا داره کمرا دودم ! بو گقتم : باز کرا شی ، کهنو خو لا با قلا دو کونی؟! بوگفت : خودا نو کنو ، کاس ننه بوشو کهنو خولا با قلا دو کونو ! کاس ننه خوایه بو شو ، آقا جانه بیدنو ، تا خو حاجاته فاگیرو !!!!
۱۹آذر ۹۳ فرامرز شکوری