مشته مدینه و پولفسول


سد جبار مرحوم بعد ها مره تاریف بوکود ، مشته مدینه نو وو لاپ ایتا دانشمند به ! مشته مدینه او نه دو خاده پولفسول! البت من هم اونه شناختم! مه رفاق بو ! خیلی خیلی خوشگل بو ! اما سد جبار خوب نانسته که اون مه رفاق م به ! آخر اون ایتا مهندس بو ! فوق العاده تیز هوش و کیتاب خان! ایتا روز میرزا کوچیک خانه کیتابه به دس داشته بامو مچد ماله ، حاجی عنبری دوکان مه ورجا !
بوگفت : دوست داری بحث بو کونیم؟! بو گفتم : چی ایشکالی داره ، حاجی امره لوبیا آوره ، امانم گب زنیم ! بو گفت : گیلان چه نقشی در مشرو طه داشته ؟ کوچی ذر ه گب بیزیم ! بازین ایتا سوال دیگر مطرح بباست : از حسن صباح و داستان الموت و خولاصو آن روز دو ساعت گب بزیم ! ایتا روزم عید دم بو ! بو شام اشنه خانو ! باز هنی بحث بو کودیم ! هسه الان ، او نه ، نه نه ، مشته مدینه ، امه پالی نیشته ! مه چوم کرا کوره بو ! آخر اون دال به دال کرا اسفند دو زنو ! اونه خیاله که من بامامه ، اونه پولفسوله چوم بو کونمه ! مشته مدینه بو گفت : خودایه ، مه زاکه ترا بسپاردامو! مه زاک خیلی پولفسولو ! هیکس نتانه انه کیتابانه جواب بدو ! زلخه پسرم هیچی نانه ! هسه مشته مدینه ، تتدرج کرا اسفند دو زنو !! بو گفتم : مشته مدینه خاله ! امه چوم کور بباست!آخر تو چقد ته نوه خوش داری ؟ بو گفت : اول خودا ، دوم مه زاک ! انه گویم: زاک جان ! کمتر کیتاب بخوان ! خودا نو کو نو ! مه زبان لال ببو ! ایوار ده مشته عزیز شیروانی ، کوچی پسر مشته نوصو الله مانستن تورا بی دکفی جنگل ! بازین من ایتا مشته مدینه امرا شوخی بوکودام ، بو گفتام : آسمانه کون بترکسه ، هه ایتا بیرون فو تور کسته ! مگر ته زاک تافیو ؟( هسه مهندس خندو کنه ) اون وخت ، مشته مدینه دو تا تر کمه گب مه مارا بیزی ! مرا عرق فوواست ! اون روز خیلی حرف بیزیم ، حلوا بو خوردیم ! کویی بو خوردیم ! ده وخت خودا حافظی بو ! خواستیم که ا ز اون خانه باییم بیرون ، مشته مدینه بوگفت : شمره غم بو خورین ! آب یزید ه دس دکفته ! من ده بعد ها مهندسه نیدام ! چن سال بعد سد جبار مرحوم مره بوگفت : ایتا ساک داشته ! آبکنار ایستگاه انه بیدام ! مره دست تکان بده ! من هم اونه ره دست تکان بدام ! هوا ابری بو ! آسمانه چو مانه ارسو دکفت ! وارش زنجیل بیزی ! بوشو ! بو شو ! ده پیدا نباس !!
۲۸ آذر ۹۳ فرامرز شکوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *