مشته مدینه و پولفسول


سد جبار مرحوم بعد ها مره تاریف بوکود ، مشته مدینه نو وو لاپ ایتا دانشمند به ! مشته مدینه او نه دو خاده پولفسول! البت من هم اونه شناختم! مه رفاق بو ! خیلی خیلی خوشگل بو ! اما سد جبار خوب نانسته که اون مه رفاق م به ! آخر اون ایتا مهندس بو ! فوق العاده تیز هوش و کیتاب خان! ایتا روز میرزا کوچیک خانه کیتابه به دس داشته بامو مچد ماله ، حاجی عنبری دوکان مه ورجا !
بوگفت : دوست داری بحث بو کونیم؟! بو گفتم : چی ایشکالی داره ، حاجی امره لوبیا آوره ، امانم گب زنیم ! بو گفت : گیلان چه نقشی در مشرو طه داشته ؟ کوچی ذر ه گب بیزیم ! بازین ایتا سوال دیگر مطرح بباست : از حسن صباح و داستان الموت و خولاصو آن روز دو ساعت گب بزیم ! ایتا روزم عید دم بو ! بو شام اشنه خانو ! باز هنی بحث بو کودیم ! هسه الان ، او نه ، نه نه ، مشته مدینه ، امه پالی نیشته ! مه چوم کرا کوره بو ! آخر اون دال به دال کرا اسفند دو زنو ! اونه خیاله که من بامامه ، اونه پولفسوله چوم بو کونمه ! مشته مدینه بو گفت : خودایه ، مه زاکه ترا بسپاردامو! مه زاک خیلی پولفسولو ! هیکس نتانه انه کیتابانه جواب بدو ! زلخه پسرم هیچی نانه ! هسه مشته مدینه ، تتدرج کرا اسفند دو زنو !! بو گفتم : مشته مدینه خاله ! امه چوم کور بباست!آخر تو چقد ته نوه خوش داری ؟ بو گفت : اول خودا ، دوم مه زاک ! انه گویم: زاک جان ! کمتر کیتاب بخوان ! خودا نو کو نو ! مه زبان لال ببو ! ایوار ده مشته عزیز شیروانی ، کوچی پسر مشته نوصو الله مانستن تورا بی دکفی جنگل ! بازین من ایتا مشته مدینه امرا شوخی بوکودام ، بو گفتام : آسمانه کون بترکسه ، هه ایتا بیرون فو تور کسته ! مگر ته زاک تافیو ؟( هسه مهندس خندو کنه ) اون وخت ، مشته مدینه دو تا تر کمه گب مه مارا بیزی ! مرا عرق فوواست ! اون روز خیلی حرف بیزیم ، حلوا بو خوردیم ! کویی بو خوردیم ! ده وخت خودا حافظی بو ! خواستیم که ا ز اون خانه باییم بیرون ، مشته مدینه بوگفت : شمره غم بو خورین ! آب یزید ه دس دکفته ! من ده بعد ها مهندسه نیدام ! چن سال بعد سد جبار مرحوم مره بوگفت : ایتا ساک داشته ! آبکنار ایستگاه انه بیدام ! مره دست تکان بده ! من هم اونه ره دست تکان بدام ! هوا ابری بو ! آسمانه چو مانه ارسو دکفت ! وارش زنجیل بیزی ! بوشو ! بو شو ! ده پیدا نباس !!
۲۸ آذر ۹۳ فرامرز شکوری

Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *