خوب ، چی میشه گفت؟

New Picture (1)

Untitled-1

۱۰۲۱

کل اگر طبیب بودی …

اندر باب انتظار دیرین ما آبکناری ها از مسئولین انزلی برای کمک به پیشرفت آبکنار و روستاهای دیگر ، خاطره ای را به عرض می رسانم :
ابوی مرحوم قدری کسالت داشتند و به اصرار او را نزد طبیب بردیم ، پزشک محترم با اندک تأخیر و سرفه کنان با چشمانی خمار و بینی قرمز و دستمالی بر دهان وارد شدند.
مرحوم پدر گرامی با دیدن این صحنه از جای برخاسته و از درب مطب خارج شدند و ما دوان دوان خود را به وی رساندیم ، ایشان گفتند:
– پزشکی که نمی تواند خود را معالجه کند ، چگونه می خواهد مرا مداوا نماید؟

و این حکایت مسئولین انزلی است که خود با ده ها و صدها گرفتاری برای شهر خود دست به گریبانند ، چگونه می توانند به ما کمک کنند؟
اگر امکان داشته باشد ما بایستی به کمک آن ها بشتابیم

۱۰۲۰

download (1)گفتگوی دو بانوی آبکناری

 

 

اوشانه مه مانان بامان
مهمانان شان آمدند

 • جه کایا؟
 • از کجا؟

ئی کمه جه انزلی بامانو ، ئی کمه جه تهران
یک گروه از انزلی ، یک گروه از تهران

 • اشانه زامایم بامه؟
 • آیا دامادشان هم آمده؟

مولتفت نباسم، نوکونو اون پست مرداکه دانه بو؟
متوجه نشدم ، نکنه اون مرد قد کوتاه بود؟

 • اوهو ده خاخور ، هونو ده ، اوشانه پئر خانو اوماله بلن کولی سرو
 • آره دیگه خواهر ، همونه دیگه ، خانۀ پدری شان اون محله روی بلندیه

آبکنارین مگر؟
مگر آبکناری هستن؟

 • اوهو ، هن زاک آبکنار به دونیا بامه ، باد بوشونو تهران
 • آره ، همین بچه آبکنار متولد شده ، بعد رفته اند تهران

هتو گویی یو زاک گو آدم خیال کونه ایتا تر و تونگلو جوانه گبا زنیا
چنان می گویید بچه آدم فکر می کنه حرف از یک جوان تر و تازه است

 • سیند و سالی ناره گو خاخور
 • چندان سن و سالی نداره خواهر

سیند و سال ناره چیو خاخور ، بوشو فاندر ، ایتا خوکولا مانه
سن و سال نداره چیه خواهر ، مثل یک خرس گنده است

 • چی گویه گویه ! هادر پیلا باسه؟
 • چه می کوید ، تا این اندازه بزرگ شده؟

حلا بوشو فاندر ، بیدین هونو گو تو گویی یا ، هونو؟
حالا برو نگاه کن ، ببین همونی که می گویی ، همونه؟

 • خودا ته پئر و ته مارا بدارو ، هسا تا ما دینه نو ، اشان فارسی دان باز به !
 • خدا پدر و مادر را نگهداره ، همینکه منو می بینند ، مخزن فارسی آن ها باز می شود!

خا بازا بهه بهه ده ، تو اوشانه فارسی گب زئانا چی کار داریو؟
خوب باز میشه که میشه ، به فارسی حرف زدن شان چه کار دارید؟

 • آدمه تک و پالی بگب آیه مار ،گول باجی اولی سالا جه تهران باموبو ، خاسه فارسی گب بزنو ، کولشکنا گوفته قولشکن !
 • تمام اعضای بدن آدم به حرف میاد مادر ، گلباجی سال اول که از تهران آمده بود ، می خواست فارسی حرف بزنه ، به کولشکن می گفت قولشکن !

خا اونه کوجی برارم رشت ایسایو ، فرنگا گویه چی چی لاس ، میسا دوخانه چی چی نی !
خوب برادر کوچکترش هم مقیم رشت هست به سنجاقک می گوید چی چی لاس و به گنجشک می گوید چی چی نی !

 • آهابو ، اوشان رشت اسانو؟  مو دینم هر روز خودا هایا اسانو
 • ای وای ، اونا رشت زندگی می کنند؟ می بینم هرروز خدا اینجا هستن

اوهو ، اونه زاکان آبکناره رن میرنو
آره ، بچه هاش برای آبکنار می میرند

 • خاب ده ، ایا آزادن وازو لونتوس بوکونن ، خیال کونی لافند واچاردانا
 • خوب دیگه ، اینجا آزادند که جست و خیز کنند ، انگار افسار بریده اند

اشانه زاهار زاهار ، هف کو هف دریا اوشترا شه
صدای داد و فریادشان ، هفت کوه و هفت دریا آن طرف تر می رود

 • گول باجی برار که دوخترا بیگیفته؟
 • برادر گلباجی  دختر چه کسی را گرفته؟

خو عمو دوخترا ، قاسم عمو دوخترا
دختر عموش را ، دختر عمو قاسم

 • قاسم بیچارو گو خودش شانس ناورد ، مریض داری انا بوگوشت
 • بیچاره قاسم که خودش شانس نیاور ، مریض داری هلاکش کرد

قاسم اگه خو قدر بدانسه به ، الان واسی ایتا ماندس بباسبه
قاسم اگر قدرش را می دانست ، الان بایستی مهندس می شد

 • اوشانه همسادو درس بخواد ، ماندس بباس ده ، قاسم چی کم داشته؟
 • همسایه شون درس خواند مهندس شده دیگه ، قاسم چی کم داشت؟

خودا با آدما عقل بدو ، قدو قوارو چی فایدو داره؟
خدا باید به آدم عقل بدهد ، قد و قواره چه فایده داره؟

 • زوبه دو گو خودش همشو ناخوش احوال بو ، قاسم م گو بلو بیرینی بو انجی بگیر دکفت.
 • زبیده که خودش همیشه بیمار بود ، قاسم هم بیرون از خانه بود و به اینصورت گیر افتاد

خا ایزو خورمو گب بزنیم ، ته مرده خاخور نخوایه مرده ببو؟
خوب یک کم حرف های خوب بزنیم ، خواهر شوهرت نمی خواهد شوهر کند؟

 • اونا کی گیره آخر خاخور؟
 • کی اونا می گیره خواهر؟

چه رن ، اونا چیسو مگر؟
برای چی ، مگر چه موردی دارد؟

 • خا نواسه مندلی پسرا جواب بدابه ، ایزو بوگوفت انه سن زیادا ، ایزو بوگوفت کار ناره ، بوشو بامو بوگفت اگه مرد زندگی بباسه به ، خو اولی زن داشته ، مه مردو مارم گوفته: زندانی بکشه مرداک و چورتی آدما زن ندمو
 • خوب نباید به پسر محمد علی جواب رد می داد ، یک کم گفت سنش زیاده ، یک کم گفت کار نداره ، رفت و آم گفت اگر مرد زندگی بود با زن اولش ادامه می داد ، مادر شوهر من هم می گفت : به مرد زندان رفته و چرتی زن نمی دهم

خا ده چه رن گویی چالو ؟ بوگو قبر
خوب دیگه چرا می گویی چال؟ بگو قبر

 • چوطو مگر؟
 • چطور مگر؟

هانی واورسی چوطو مگر؟ مه پئر سنا داره ، بیکار ، زن بیگفتو ، پرونده دار ، معتاد
باز می پرسی چطور مگر؟ سن پدر من را داره ، بیکاره ، یک بار زن گرفته ، پرونده دار و معتاده

 • خا؟ ده جوانان همو از آبکنار بوشانو ، جه ان بهتر جه کایا با آوردان؟ اوستا نجار بوگوییم ایتا انه بتاشو؟
 • خوب ؟ دیگه همه جوانان آبکنار رفته اند ، از کجا بهتر از این بیاوریم؟ به استاد نجار بگوییم یک شوهر برایش بتراشند؟

ده هاسا ته دیل خواسه ته مرده خواخور زودتر مرده ببو ، نشا گوفتان مندلی پسر آدما
حالا دیگه دل تو می خواست شوهر خواهرت زودتر شوهر کنه ، نمیشه گفت پسر محمد علی آدمه

 • تو خیال کونی ان آدما؟ ایتا کار انا گویی ، شه ده پدا نبه
 • تو فکر می کنی این آدمه؟ یک کار به او بگویی ، میره دیگه پیداش نمیشه

خا تو دوولانگی بیچیو ، اون چی تقصیر داره؟ اونا مردا بدی ، ته کار چی با ببو؟
خوب تو دوقلو آورده ای ، تقصیر اون چیه؟ اگر شوهرش بدهید ، کار تو چه می شود؟

 • مندلی گومانم ایتا پسر ده داره ، حلا بدا واورسم !
 • فکر می کنم محمد علی یک پسر دیگر هم داره ، اجازه بدهید سؤال کنم!

خوبیت ناره خاخور ، آدم ایتا برارا جواب بدو ، ایتا برار دیگرا بله بوگویو
خوبیت نداره خواهر ، آدم یک برادر را رد کنه و به یک برادر دیگه جواب مثبت بده

 • ته تلفون زنگ زنه خاخور، جواب بدن ، ته کرو گوشا مار بگشت!
 • تلفنت زنگ می زنه خواهر ، جواب بده ، گوش کر تو را مار بزنه !

بشتاوسم ، نخایم جواب بدم ، مه په چلو
شنیدم ، نمی خواهم جوای بدهم ، جاری منه

 • مرتضی زن ؟
 • زن مرتضی؟

نه ، شمسی اکبره زن
نه ، شمسی زن اکبر

 • شمسی بهه که دوختر؟
 • شمسی می شه دختر کی؟

اوماله ایو
اون محله ای هست

 • خا که دوخترو که خاخورو؟
 • خوب دختر کیه خواهر کیه ؟

انا پئر به جوانی پیلی دریا جه دمرده
پدرش در جوانی در دریای خزر غرق شده

 • نام و نیشان ناره؟
 • نام و نشان ندارد؟

هسا اونه نام و نیشان ته رن به چی درد خوره؟
حالا نام و نشان او به چه دردت می خوره؟

 • خا بوگو فراموشا کوداما ، شمسی مارم ناره؟
 • خوب بگو فراموش کردمش ، شمسی مادر هم نداره؟

اونه مارم بیشه گیله گوسپند باورو ! ته ورجا باشد ، شکم ویگیفته
مادرش هم رفته ………… ! پیش خودت باشد ، آبستن شده

 • ده چه گویی یو بیشه گیله گوسپند باورو؟
 • چس برای چه می گویی رفته ……..؟

اونه مار بیشه گیله گوسپند باورو ، مو خودشا گویومو گو شکم ویگیفته
مادرش رفته …….. من خودش را می گویم که آبستن شده

 • شمسی و اکبر چند سالو عروسی بوکودانو؟
 • شمسی و اکبر چند ساله که عروسی کردن؟

هشت سال ، اینقدر نذر و نیاز بوکود تا خودا ایتا زاک کا اونا دهو
هشت سال ، اینقدر نذر و نیاز کرد تا خدا دارد به او یک فرزند می دهد

 • هانه واسین ته رن زنگ زنه؟
 • برای همین به تو زنگ می زند؟

اوهو ده ، کرا مرا جمجو
آره دیگه ، دارد من را کلافه می کند

۱۰۱۹

آبکنار ما ، خاستگاه مکان یاب GPS

 • images
 • هر زمان که دو آبکناری به هم می رسند ، تا زمانی که موقعیت جغرافیایی یک رویداد یا اشخاص را پیدا نکنند ، وارد بحث های دیگر نمی شوند ، به محض اینکه اسم یک شخص ثالث مطرح می شود ، محاورۀ ای مشابه داستان زیر شکل می گیرد:
 • اوشانه خانو کان مالویو؟

   

  • منزلشان کدام محله است ؟
 • میان مالو ، کونو حمامه پالی

   

  • میان محل ، جنب حمام قدیمی
 • اویا گو خانو ننایو

   

  • اونجا که خانه ای نیست
 • اونپالی نوگویومو ، انپالی

   

  • منظورم اونطرف نیست ، این طرف
 • مشتو کاساقا خانه ورجا نوگویی یو مگر؟

   

  • مگر منظور شما جنب منزل مشهدی کاس آقا نیست؟
 • اوهو ، هارا گو شیمو آفطالب خانو

   

  • درسته ، از جایی که می رویم منزل ابوطالب
 • آفطالب؟ کان آفطالب؟

   

  • ابوطالب؟ کدام ابوطالب؟
 • آقای آفطالب بنی یاقوب

   

  • آقای ابوطالب بنی یعقوب
 • آفطالب خانو اویایو مگو؟

   

  • مگه منزل ابوطالب اونجاست؟
 • اوهو ده برار ، محسنه زن پئر آفطالب

   

  • بله دیگه برادر ، ابوطالب پدر زن محسن
 • کان محسن گبا زنیو؟

   

  • حرف از کدام محسن می زنی؟
 • محسن هادی پور ، مشتو حسنه پسر

   

  • محسن هادی پور ، پسر مشهدی حسن
 • خا بفاسم

   

  • خوب فهمیدم
 • آفطالب خانو تا یاد بامو؟

   

  • منزل ابوطاب یادت آمد؟
 • آهابو ، اوشانه خانو هویایو؟

   

  • عجب ، منزلشان همونجاست؟
 • که گویی تو؟

   

  • چه کسی را می گویی؟
 • مو نانم گو تو که گوییا؟

   

  • من نمی دانم که ، حرف کی را می زدی؟
 • رضه خانو

   

  • منزل رضا
 • خا ؟

   

  • خوب
 • آقا مسجد مالو هتوکه پیاده بیم ، کارا با بیشیم میان مالو؟

   

  • آقا همینکه مسجد محل پیاده می شویم ، از کجا می رویم میان محل؟
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • هتو فارسیم سنگر سر

   

  • مستقیم می رسیم قسمت سنگر
 • خا ؟

   

  • خوب
 • حاج بابا پئر خانا دانی یو؟

   

  • منزل پدری حاج بابا را می دانید؟
 • ته منظور بفامسم ، صمد خدا بیامرز خانو

   

  • منظورت را فهمیدم ، منزل صمد خدا بیامرز
 • اوهو ، اونه ایتا پسر محیط زیست کار کوده

   

  • درسته ، یکی از پسرهاش محیط زیس کار می کرد
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • فارسیم میان ماله بازاره سر

   

  • می رسیم بازر میان محل
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • بازار گو توماما به ، ایتا میدانگاهی ناهایو

   

  • انتهای بازار یک محوطۀ باز هست
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • ایتا خیاطی اویا ناهابا

   

  • یک خیاطی اونجا بوده
 • مرحوم شاهپور دوکان

   

  • در واقع مغازۀ خیاطی مرحوم شاهپور
 • اوهو آقای جوزی دوکانا بچسبسو

   

  • آره ، چسبیده به مغازۀ آقای جوزی
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • هون دوکانانه پوشت اوشانه خانه یو

   

  • پشت همان مغازه ها منزلشان بود
 • کاشانه خانو؟

   

  • منزل چه کسانی؟
 • اما که گبا کرا زه ئمه؟

   

  • ما حرف چه کسی را داشتیم می زدیم؟
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • هانی گویه خا ، ایتا کونو خانو اویا نهایا

   

  • باز هم می گوید خوب ، یک منزل قدیمی اونجا هست
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • میدی آقا خدا بیامرز خانه مرا یک سر بو

   

  • با منزل مهدی آقا مرحوم یکی بود
 • میدی آقا کیو برا؟

   

  • مهدی آقا کیه برادر؟
 • میدی آقا مرحوم ، بیژن بنی یاقوب پئر

   

  • مرحوم مهدی آقا ، پدر بیژن بنی یعقوب
 • آهابو ، بفامسام ، ناصر بنی یاقوب برار

   

  • آره ، فهمیدم ، برادر ناصر بنی یعقوب
 • ماقول بفامسی ، ناصر گو بهه عروساقا پسر

   

  • خوب شد فهمیدی ، ناصر که در واقع پسر عروس آقا بود
 • آی خودا ته مارا بیامرزو ، عروساقا دوتا پسر داشته ، میدی آقا با ناصر

   

  • آی خدا مادرت را رحمت کند ، عروس آقا دو تا پسر داشت ، مهدی آقا و ناصر
 • ناصر خانو هون پوشتو کی به دریاکنار را داره؟

   

  • منزل ناصر پشت همان خانه است که به لب دریا راه داره؟
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • هانی گویه خا ، میدی آقا زاکان خوشانه پئر خانا بفروختان و سام بوکودان

   

  • باز هم می گوید خوب ، فرزندان مهدی آقا منزل پدری شان را فروختند و تقسیم کردند
 • خا ؟

   

  • خوب ؟
 • ناخوشی !

   

  • زهر مار
 • اون خریدار نانم که پسر برار اسو ، خانا واچه زمینا صافا کوده

   

  • اون خریدار نمی دانم پسر یا برادر کی هست ولی منزل را خراب و زمین را صاف کرده
 • اوهو

   

  • بله
 •  الان ایتا کونو خانو بمانسه ، اونه ئی طرف ایپلیچ بوکوده

   

  • الآن یک ساختمان قدیمی مانده که کج و معوج شده
 • نوکونو تو پیلاقا طاییری خانا گوییو؟

   

  • آیا منظور منزل پیله آقا طاهری نیست؟ 
 • آی خودا ته زاکانا بدارو ، ان هونه پسرو

   

  • آی خدا بچه هات را نگه دارد ، این پسر اشان است
 • خا انا خاسیه از اول گوفتان

   

  • خوب می خواستی این را از اول بگویی
 • تا بوگوفتام شاپور مرحوم دوکانه پوشت

   

  • به تو گفتم پشت مغازۀ مرحوم شاهپور
 • تو گویی آقای جوزی دوکانه پوشت

   

  • شما که می گویید پشت مغازۀ آقای جوزی
 • خا آقای جوزی دوکانو مرحوم شاپور دوکان با هم بچسبسوبو ده

   

  • خوب مغازۀ مرحوم شاهپور و مغازۀ آقای جوزی بهم چسبیده بود
 • ان دوکانا اول آقای تیمور نظری با آقای جعفر غفاری شریک بن ، الان ده نانم اشان زنده ین یا بمردانو

   

  • این مغازه را اول آقای تیمور نظری و آقای جعفر غفاری شریک بودند الآن خبر ندارم در قید حیا هستند یا نه
 • حالا چی خاسیه بوگویی؟ خایی تا بوگویم اشانه خانو کایا یا؟

   

  • حالا چی می خواستید بگویید؟ دوست دارید بگویم منزلشان کجاست؟
 • نا ترا به ابوالفضل ، واترکسیم ، امرا شب دکفت

   

  • نه ترا به ابوالفضل ، ترکیدم ، شب شد
 • مرایم جه خاطرا شه ، گومانم فانرسه به جرو مالو نیشته بن

   

  • من هم فراموش کرده ام ، فکر می کنم نرسیده به میر محل ساکن بودند.
 • خا ؟

   

  • خوب ؟

می بینید که موضوع اصلی را فراموش و GPS خودشان را روشن کرده اند و نیم ساعت مشغول آدرس دادن هستند.

۱۰۱۸

ما که رودربایستی می کنیم ،
آن ها هم که از رو نمی روند!
شاید گدایی یکی از معدود شغل هایی است که خدا را شکر هم به شکل مدرن و هم به شیوۀ سنتی در شهر ما ادامه دارد یعنی هم ژنده پوشان دوره گرد در هر کوچه و خیابان و پشت چراغ قرمز در حال فعالیت با برکت هستند و هم کسانی که با شماره حساب بانکی ، موبایل و اینترنت خلق الله را سرکیسه می کنند.

از انواع صندوق صدقات دولتی که بگذریم ، به دیگر صندوق هایی می رسیم که گاهی از لحاظ سایز بزرگتر از دولتی ها در گوشه و کنار شهر نصب هستند.
شکل ابتکاری گدایی مدرن ،  قبض هایی است که بنام بنیادها و مؤسسات بی نام و نشان بر روی کاغذهای اعلاء چاپ شده اند و در دستان دختران جوان در دو سوی پیاده روهای پر ازدحام ، منتظر شکار شهروندان خوش قلب هستند.
دو هفته پیش که در صف ترازوی یکی از غرفه ها  در میدان تره بار بودم ، مادر بزرگ پیری با کیسه ای در حدود یک کیلو بادنجان در دست ، بازوی مرا فشرد و خیلی آهسته در گوشم گفت : پول ندارم ، برای من حساب کن و این بهترین نوع تقاضای کمک بود.
یادم نیست ۷ یا ۸ ماه پیش زنگ درب آپارتمان ما بصدا در آمد ، از چشمی درب بانویی محجبه را دیدم که با پرونده ای در دست ، منتظر باز شدن درب بود ، شکل و شمایل وی به مأموران آمار شباهت داشت و چون در ۱۰-۱۵ دقیقه اخیر زنگ آیفون ما را کسی به صدا در نیاورده بود ، به یقین رسیدم که ایشان واحدهای طبقات پایین تر را سرشماری کرده اند تا به طبقۀ پنجم رسیده اند و لذا بدون کوچکترین تردیدی مشخصات و شماره تلفن خودم را در اختیارشان گذاشتم و ایشان صندوقچه ای پلاستیکی را کف دستم گذاشتند و در چند جمله اسم یکی از همان مؤسسات جعلی را تحت لوای یک نام مقدس برزبان آوردند و از میان حرف های تند و سریع او فقط این را فهمیدم که قرار است هر ماه تشریف بیاورند و صندوق را تخلیه کنند ، این ماجرا مثل برق سپری شد و آن خانم بدون اینکه منتظر آسانسور بماند ، بسرعت از راه پله ها پایین رفت و من همچنان صندوقچه به دست وسط درب نیمه باز آپارتمان ، بهت زده ایستاده بودم.
خلاصه ایشان هر ماه با هدف تخلیۀ صندوق تشریف می آورند و ما هم یک پاسخ بیشتر نداریم و آن اینکه " صندوق خالی است"
با همه این اوصاف ما که رودربایستی می کنیم ، آن ها هم که از رو نمی روند !
خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۱۷

در بدر بدنبال تئوریسین مشتری مداری

در تمام دنیا با مشتری یک جور رفتار می کنند ، در ایران یک جور دیگر.
همه جا مشتری را بالای سر خود می گذارند و حلوا حلوا می کنند ، چنان عزت و احترام می کنند ، تو گویی بعنوان برادر یا خواهرش وارد مغازه اش ، رستوران ، فروشگاه و امثالهم شده ای ! از لحظۀ ورود تا هنگام خروج ، مؤدبانه و مهربانانه در خدمت مشتری هستند.
در مملکت خودمان به ندرت چنین صحنه هایی دیده می شود ، اگر هم دیده شود ، در پایان بایستی انعام را آماده کنی ، هر نوع محصول یا خدمات را جوری به ما عرضه می کنند انگار که ارث و میراث آن ها را بالا کشیده ایم ، نه تنها از احترام و ادب خبری نیست بلکه کوچکترین اعتراض که نه ، بلکه یک سؤال ساده را با بدترین الفاظ پاسخ می دهند.
– نداریم آقا !
– نداریم خانم !
– همینه که هست !
– برو به هرکس می خواهی بگو !
– از ما نخر ، بگذار سر جاش !
– به ما مربوط نیست ، شرکت گران کرده !
– درسته ، ما گران فروشیم ، برو از جایی که ارزان می فروشند بخر !
– هر وقت نوبت تو ! شد ، حرف بزن !
از اینجا برو بیرون حرف نزن !
نمونه جواب هایی که ممکن است در پاسخ به درخواست معصومانۀ و مظلومانه مشتری ها نثار شود و تازه اگر شانس داشته باشند که با تیپا بیرونشان نکنند!
هر کس تئوریسین مشتری مداری را پیدا کرد، لطفا" به من معرفی کند ، اگر یک ماه پس از زندگی در ایران ، همچنان روی حرف خودش ایستادگی کرد ، چاره ای نیست ، این مانیتور را فرو می کنم تو حلقش !
خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۱۶
بانک خصوصی یا حاج جبار نزول خوار؟

متصدی بانک مورد نظر در روز افتتاح حساب بلند مدت گفت: می توانم ۷۰ درصد از مبلغ سپرده را وام بگیرم ولی چون نیاز نداشتم ، برای من جالب نبود علی الخصوص وقتی فهمیدم سود وام ۶ درصد بیشتر از سود سپرده است ! بلافاصله از بانک خارج شدم. دست بر قضا پس از مدتی نیاز به مبلغی پیدا کردم که به لحاظ فوریت چاره ای غیر از استفاده از وام فوق نداشتم.
پس از تکمیل فرم های مربوطه متوجه شدم که وام را تحت عنوان تعمیر منزل پرداخت می کنند و به همین دلیل کپی سند منزل را خواستند و بر خلاف آنچه که روز اول گفته بودند ، نرخ سود وام را ۷ درصد بیشتر از سود سپرده تعیین کرده اند.
به هر حال پس از کسر یکی دو مبلغ مختصر بابت باطل کردن تمبر و بازرسی صوری از منزل ، وام مورد تقاضا را در اختیار من گذاشتند ولی یک بار دیگر قبل از خروج از بانک بهت زده شدم زیرا مبلغ اقساط را با فرمول جدید حساب کرده بودند که حدود یک درصد بیشتر از فرمول معمول بود و در حالیکه سود سپرده را با روش معمول همیشگی محاسبه می کنند !
بالاخره امروز پس از چهار ماه موقعیت تسویه کامل وام بدست آمد و بانک پس از کسر مبلغی معادل یک قسط اضافی از حساب من ، وام را تسویه کرد و در پاسخ به اعتراض من می گویند: این قانون است و همه بانک ها به همین صورت عمل می کنند ، پرسیدم : چرا روز اول نگفتید؟ جوابی بجز سکوت دریافت نمی کنم !
با یک حساب دقیقتر دریافتم که وام مورد اشاره با سود سالانه حدودا" 45 درصد محاسبه شده است !
خوب ، چی میشه گفت؟

 

۱۰۱۵

خودکار یادگاری

چندی پیش برای پیگیری امورات شخصی گذرم به اداره ای افتاد که  ساختمان آن از بناهای قدیمی با اتاق های متعدد بود و قسمت های مختلف به نوعی در آن جاسازی شده بودند ، نگهبانی ، پذیرش ، بایگانی ، دبیر خانه و ….. هر یک در گوشه ای از راهرو و دفتر رئیس و معاون و کارمندان  در اتاق ها قرار داشت ، غبار زمان بر روی تمام جزئیات اداره نشسته بود و البته روی هر میز یک دستگاه کامپیوتر ، لوازم تحریر ، تعدادی پرونده و فرم های بیشمار دیده می شد. متصدی یکی از بخش ها با امضای پرونده من گفت : طبقۀ پنجم ، واحد بررسی سوابق ، منظورش را فهمیدم و برای جلوگیری از طولانی شدن کار، بسرعت از اتاق خارج شدم و در حال طی کردن  پله ها در طبقۀ سوم به بانوی میانسالی برخوردم که با دستپاچگی از همه می پرسید : آقا خودکار دارید؟ خانم خودکار دارید؟ و از من هم پرسید ، نتوانستم انکار کنم ، چون خودکار من روی جیب پیراهنم کاملا" مشخص بود ، خودکار را به ایشان دادم و گفتم : خانم من طبقۀ پنجم کار دارم ، شما کجا هستید که من خودکار را بگیرم؟ ایشان با یک حرکت صورت به من حالی کرد که عجب آدم کم ظرفیتی هستم که نمی توانم از یک خودکار معمولی بگذرم ، گفت: همین طبقه ! راستش آن خودکار معمولی برای من معمولی نبود ، اگر از لحاظ مادی بی ارزش بود ولی یادگار یک دورۀ شیرین از زندگی من بود ، خیلی دوستش داشتم و در نگهداری آن نهایت دقت را داشتم . در طبقۀ پنجم کمی کارم طول کشید و پس از ۲۰ دقیقه به سرعت به طبقۀ سوم رفتم ولی اثری از قرض گیرندۀ خودکار نیافتم و جستجو در طبقات ۲ و ۱ و همکف نیز بی نتیجه بود و به این ترتیب خودکار یادگاری خودم را از دست دادم. متأسفانه اغلب بدون پیش بینی های لازم به ادارات مراجعه می کنند و گاهی خود اولین کسانی هستند که متضرر می شوند ، آن ها که شناسنامه یا کارت ملی به همراه ندارند و در عوض متصدیان ادارات را متهم به عدم همکاری می کنند و نهایتا" دست از پا درازتر به منزل بر می گردند. همان هایی که از افراد داخل صف می شنوند که بایستی فیش بانکی داشته باشند ولی مصرانه می خواهند نقدا" پرداخت کنند ، همان کسانی که پافشاری می کنند امروز پرونده را تحویل دهند و نواقص مدارک را فردا تکمیل خواهند کرد.   خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۱۴

دزد گیر خودرو 

از ساعت ۵:۳۰ شروع شد تا حدودای ساعت ۷:۰۰ صبح ادامه داشت ، آن هم روزی که اغلب مردم تهران تعطیل و قاعدتا" در چنین ساعتی در خواب و استراحت هستند. آژیر دزدگیر که نبود بلکه بوق کامیون بجای آن وصل شده بود و حساسیت دزدگیر را چنان بالا برده بود که با عبور یک خودرو از کنار آن ۲۰۶ لعنتی فعال شد و یک ساعت و نیم در روز پنجشنبه خواب را برای مردم و بیماران و کودکان محلۀ ما حرام کرد. تعجب اینکه پس از این همه مدت هیچ کس بطور علنی به مالک خودرو معترض نشد و جناب ایشان از داخل آپارتمان و با کنترل از راه دور صدای گوش خراش را قطع کرد. البته اعتراض نکردن به این معنی نیست که کسی عصبانی نبود بلکه همه احتمالا" در داخل منزل خود بد و بیراه می گفتند ولی منتظر بودند یکی دیگر اعتراض کند و در نهایت کسی که حقوق یک جماعت را پایمال کرده بود با خیال آسوده و بدون اطلاع از عصبانیت مردم و بدون آگاهی از مدت طولانی این مزاحمت ، به خواب صبحگاهی خود ادامه داد ، هیچکس حتی از سر خیر خواهی به او نگفت که بیشتر مراقب ماشینش باشد و حالا که کسی به صدای دزدگیر اعتراض ندارد مثلا" از بوق قطار یا کشتی بهره ببرد یا یک سیستم مؤثرتر نصب کند چون اگر آژیر (بوق) فعلی با یک سرقت واقعی به صدا در می آمد ، در عرض یک ساعت و نیم ، سارق به کرج می رسید و ایشان تازه از خواب بیدار می شد و چشمانش را مالش می داد ! خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۱۳

تولرانس خوش قولی

فرض می کنیم یک شرکت تولیدی قرار است یک کالای پیش فروش شده را به دست مشتری برساند ، این کالا طبق برنامه بایستی روز اول شهریور از خط تولید خارج شود اما واحد برنامه ریزی برای اینکه بد قول نشود زمان تحویل به واحد لوجستیک را دو روز عقب تر اعلام می کند و واحد لوجستیک مطمئن است که روز سوم شهریور کالا به انبارمی رسد و می تواند روز پنجم آن را حمل کند ولی برای اینکه بد قول نشود به دفتر مرکزی اطمینان می دهد کالا روز هفتم شهریور با بهترین سرویس حمل و نقل حرکت خواهد کرد ولی برای دفتر مرکزی یک روز تأخیر در حرکت قابل قبول است و حساب می کند اگر کالا بجای هفتم بتواند هشتم شهریور حرکت کند و یک روز در راه باشد حداکثر روز دهم می تواند به واحد تحویل برسد ولی برای اینکه بد قول نشود دو روز تولرانس در نظر می گیرد و اگر یک روز تعطیل رسمی و مرخصی های بین تعطیلی و دو روز پایان هفته را به آن اضافه کند ، می شود ۱۷ یا ۱۸ شهریور و برای تأخیرهای پیش بینی نشده هم دو روز در نظر می گیرد و به نمایندگی خود اعلام می کند که می تواند روز ۲۰ یا  21 شهریور را برای تحویل به مشتری تعیین کند اما نمایندگی برای جلوگیری از بد قولی ، همان محاسبات را مجددا" انجام می دهد ، یک روز تعطیلی ، دو روز مرخصی ، دو روز پایان هفته ، آماده نبودن کامیون و الی آخر…. بنابر این به مشتری می گوید حالا شما روز ۲۹ شهریور یک تماس بامن بگیرید !!! در چنین وضعیتی ، مشتری انتظار دارد یک توضیح قانع کننده از مدیران شرکت برای علت تأخیر دریافت کند ولی در این سیستم تولید و تحویل چه کسی می پذیرد که تأخیر وجود داشته تا برای علت آن توضیح ارائه دهد؟ در حالیکه همۀ بخش ها نهایت تلاش خود را می کنند که به مشتریانشان قول بی اساس ندهند ، نباید غیر منصفانه آن ها را متهم به تأخیر کرد ! خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۱۲

داستان واقعی

در سال ۱۳۶۴ مسئول فنی یکی از کارخانجات صنایع غذایی می گفت: کارگر بخش اختلاط مواد اطلاع داد که در داخل یکی از حلب های روغن جامد یک مارمولک دیده و آنرا کنار گذاشته است . با عکسبرداری و تهیه گزارش و بر اساس وظیفه مقامات بهداشتی و ادارۀ استاندارد استان را در جریان گذاشتم و اتفاقا" آن ها نیز با یک اقدام سریع و قاطع تولید کننده را توبیخ و مجبور به جبران خسارت کردند و در نتیجه یک حلب روغن سالم جایگزین شد ! ولی سهمیۀ روغن ما را قطع کرده اند و فعلا" کارخانه تعطیل است ! خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۱۱

زبان انگلیسی بجای آبکناری !

آقا ما را بگو که دلمان را خوش کرده بودیم داریم واژه های آبکناری را زنده می کنیم و غصه می خوردیم که چرا خانواده های آبکناری فقط به زبان فارسی با فرزندان خود حرف می زنند و پیشنهاد می دادیم کمی هم وقت بگذارند با کودکان به زبان گیلکی مکالمه کنند. دیروز خانوادۀ محترمی را دیدم که اصرار داشتند با فرزندان خود انگیسی حرف بزنند:

This is a pen-  That is a dog-  …..- 

خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۱۰

عروس و داماد یا هنرپیشه ؟ 

چهار بار به داماد آموزش داد که چگونه از پشت فرمان پیاده شود و از سمت دیگر درب را برای عروس باز کند و بالاخره آقا داماد نقش خود را به خوبی اجرا کرد و حالا نوبت عروس بود که طرز خارج شدن از ماشین را یاد بگیرد و در عین حال چگونه مراقب دسته گل عروس باشد و با دست دیگر لباس عروس را جمع کند. دوربین فیلمبرداری که برای ثبت وقایع مهم و مستند کردن لحظات تلخ و شیرین به زندگی مردم راه پیدا کرد ، بتدریج نقش اصلی خود را از دست داد و نه تنها در جای جای زندگی ما نقش آفرین شد بلکه مالکان خود را مبدل به سناریست مصاحبه ها و بازدیدها و حتی عروسی ها کرده است. وسیله ای که قرار بود انعکاس دهندۀ واقعیت ها و دریچه نگاه تاریخ باشد ، چنان بندگان خدا عروس و داماد را اسیر کرده که حتی حرکات عادی خود را فراموش کرده اند.

حرکات محیرالعقول و آویزان شدن از پنجره خودرو در یزرگراه ها جهت فیلم گرفتن از ماشین عروس در حال حرکت ، انسان را به یاد سیرک ها می اندازد. در گذشته که هنوز دوربین متداول نبود ، هر یک از جزئیات عروسی با آداب و رسومی اجرا می شدند و در مجموع روز و شب خاطره انگیزی را خلق می کردند ، بعنوان مثال لحظۀ ورود عروس و داماد به حیاط منزل همراه با هلهله و شادی و تقدیم هدایا از طرف صاحب خانه و حتی قربانی گاو گوسفند بود و امروز برای ثبت هر چه زیباتر و حرفه ای تر ، عروس و داماد مجبورند چند بار این صحنه را تکرار کنند تا بهترین تصاویر برداشته شود ، بدیهی است این فعل و انفعال بر فضای جشن و حداقل بر ریتم عروسی تأثیر منفی می گذارد ، بگذریم از اینکه از قربانی و هدایا نیز خبری نیست ! خلاصه عملیات فیلمبرداری که یکی از بخش های پر هزینه عروسی هاست ، نه تنها ماجراهای گوناگون جشن را مستند نمی کنند  بلکه طفلک عروس و داماد را به هنرپیشگان عروسی خود تبدیل می کنند. خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۹

دکتر دندانپزشک برای ترمیم یک دندان که می توانست حداکثر در دو جلسه تمام شود ، حداقل ۵ بار شما را به مطب می کشاند. پزشک متخصص قلب یک دستگاه نوار قلب و یک دستگاه اکو در مطبش گذاشته ، هر کس با دکتر  سلام و علیک می کند ، ایشان می خواهد نوار قلب  یا تست اکو بگیرد. البته متخصصین محترم دیگر هم کم و بیش به همین منوال فعالیت می کنند و جالب اینکه مشتریانشان که همان بیماران بی نوا باشند هدف از راه اندازی این دستگاه ها را می فهمند و همچنین می دانند چرا بایستی بارها به دندانپزشکی بروند ولی …… خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۸

دکتر نوشته ۴۰ قرص و داروخانه پول ۴۰ قرص را از من گرفته ولی پس از مدتی فهمیدم ۳۰ عدد قرص داخل پاکت گذاشته شده بود ! خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۷ می پرسم : چرا قیمت شیر را گران کرده اید؟ می گوید : شرکت گران کرده  و احتمالا" در رابطه با روغن پالم است. تعجب می کنم ، برای اینکه فکر می کردم حالا که مضرات روغن پالم در لبنیات را اعلام کرده اند ، فروش این محصولات افت خواهد کرد و قاعدتا" باید قیمت آن ها کاهش پیدا می کرد ! خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۶

برای استفاده از گارانتی به شرکت صادر کنندۀ ضمانت نامه مراجعه کرده ام ، می گویند یکی از بردهای الکترونیکی باید تعویض شود ، می گویم : خوب عوض کنید ! می گویند : باید از کشور سازنده درخواست کنیم و حدودا" دو ماه طول می کشد ولی ما خودمان می توانیم همان قطعه را با قیمت آزاد برایتان نصب کنیم و دستگاه شما بعد از ظهر حاضر می شود ! خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۵

داستان تاکسی و مسافر یک مثنوی هفتاد من است. تاکسی وسط خیابون ترمز کرده و مشغول سوار کردن مسافر است و ماشین ها هم مرتب بوق می زنند و در حالی که مسافر روی صندلی نشسته و هنوز درب را کامل نبسته ، با راننده در حال حرف زدن است و پس از چند لحظه پیاده می شود. مشخص شد که بر سر کرایه دربست توافق نشد و صدای بوق ….. خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۴

وقتی حرف می زنه ، انگار یه پرفسوره وقتی که انتقاد می کنه ، خیال می کنی استاد دانشگاهه ولی همین شخص را چند بار دیدم به پسرش می گفت گوشی را بردار ،  بگو بابام اینجا نیست ! به دختر خردسالش می گفت بگو داره دوش می گیره ! خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۳

اغلب  مدارس غیر انتفاعی به پدر و مادرها اعلام می کنند که کلاس ها از ۱۵ تیر ماه شروع خواهد شد و اگر دانش آموزی در این کلاس ها شرکت نکند و بخواهد از اول مهر در مدرسه حضور یابد ، قطعا" از همکلاسی هایش عقب خواهد ماند ، چون درس ها تکرا نمی شود. ضمنا" مسئولین مدرسه گفته اند که این کار ارتباطی با در آمد زایی مدرسه ندارد ! شما بجای پدر و مادر آن دانش آموز باشید ، چه کار می کنید؟ قبول نمی کنید؟ خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۲

دوبله توقف کرده و بدون توجه به پشت سرش مشغول مکالمۀ با موبایل است. بعد از نیم ساعت ماندن در ترافیک ، کنار ماشینش ترمز می کنم و می گویم: –          خانم محترم ، خیابان را بند آورده اید! خیلی راحت از من می پرسند: حالا مگه چی شده؟ خوب ، چی میشه گفت؟

۱۰۰۱

تابلوی بزرگ نصب شده بر روی درب ورودی نمایندگی شماره —– ایران خودرو می گوید : پذیرش از ساعت ۷:۳۰ اما تابلوی کوچکی در مجاورت آن نشان می دهد: ساعت شروع کار از ۸ صبح و جالب اینکه مسئول پذیرش ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه وارد دفتر می شود. خوب ، چی میشه گفت؟

5 دیدگاه در “خوب ، چی میشه گفت؟”

 1. پس از نگارش مطلب شمارۀ ۱۰۱۰ ، این سؤال به ذهن خطور می کند که عروس و دامادهایی که فیلم عروسی آن ها به اینصورت تولید شده ، آیا می توانند آن را بعنوان واقعیت عروسی خود به فرزندان آینده شان نشان دهند؟ در حالیکه تمام لحظات فیلم بر مبنای یک سناریو کارگردانی شده و در استودیو های حرفه ای تدوین و با انواع تروکاژ و افکت صدا و تصویر تولید شده اند و این احتمال وجود دارد فرزندان با هوش ، به ظاهر سازی ها و نقش بازی کردن ها پی ببرند ! و اگر از پدر و مادر خود بپرسند آیا بهتر نبود آن همه هزینه را بجای عروسی یک شبه ، صرف چیزهایی ماندگار می کردند تا مجبور نباشند سال های پس از عروسی را در تنگنای مالی بگذرانند؟
  احتمالا” نمایش اغراق آمیز جزئیات عروسی در فیلم بر سؤالات فرزندان خواهد افزود ، زیرا مرسوم است که استودیو های فیلمبرداری با نشان دادن غذاهای رنگارنگ بر روی میز غذا و چیدمان دکوراسیون ، لباس های فاخر ، تعدد مهمانان دور و نزدیک ، معرفی هنرهای خود و در نتیجه افزایش دستمزد خود را پیگیری می کنند.
  با زبان ساده تر اینکه کیفیت جشن در روز عروسی به هر دلیل ، چشم همچشمی یا حفظ آبرو ، بالاتر از توان واقعی خانواده ها بر گزار می شود و هنر فیلمبرداری نیز آن را مجلل تر نمایش می دهد و چنین فیلمی به هیچ وجه مستند واقعیت نیست !
  خلاصه فیلمبرداری علاوه بر اینکه خود بخش پر هزینۀ عروسی است بلکه عامل هزینه زایی جشن ها نیز هست و سیکل بسته ای را پدید می آورد که حاصل آن همان ریخت و پاش غیر لازم است و سیکل مورد اشاره غالبا” با این استدلال ایجاد می شود:
  این همه خرج می کنیم باید فیلمبرداری هم بکنیم و چون فیلمبرداری می کنیم باید کیفیت عروسی را با هزینه های بیشتر بالا ببریم تا حفظ آبرو شود.

 2. سلام
  اقا رضا
  همه میدانیم که روغن خوراکی از نفت درست میشه و کره و خامه و شیر و کلیه لبنیات از (پالم) .البته این پالم که به کارخانجات تولیدی میدهند نیز از روغن هسته خرما نیست، این هم از نفت میباشد.و قند و شکر و همه چیزهای شیرینی که تولید میشود از ساخارین و یا سود سوزآور و کربن ساخته میشود و کل این مواد خوراکی که عرض نمودم امراضی چون ام اس. الزایمر پارکینسون و دیابت و چربی خون و صفرای چرب و ساده ترینش فشارخون میشود،و در ضمن اینها از اسرار اقتصاد و سیاستبازی میباشند یعنی در دانشگاه ها به دانشجو هرگز نمی گویند که فرمول اینها چیه و یا این مطالب درست و یا غلطه و اگر به پزشکان عزیز بگویی که چرا این موضوعات را لو نمی دهید، به حالت مسخره وار میگویند اینها ربطی به سلامتی ندارند و یا مااطلاعی نداریم . چرا؟ چرا؟

 3. نگاهی به خاستگاه مکان یاب
  در این داستان ( محاوره ) درد و دردمندی در هم تنیده شده اند . هیجانی که در آن گفت و گو ایجا د می شود ، زاییده ی ادراک لمحه هایی از زندگی ست . زیرا نویسنده ی داستان در عمق این داستان همه ی آن چه از دوره کودکی و جوانی تا پیری و مرگ دیده و شنیده است برای مخاطب بیان می کند . تصویر های بر گزیده از محله ها و کو چه ها و مکان ها و آدمها به خواننده کمک می کند تا ذهن را به شکلی ژرف در آورد و موجب انگیزشی در حس و عاطفه شود . داستان به حیث زبان ( گیلکی ی آبکناری ) و آهنگ فخیم است و برای نگارنده ی این سطور لطافت و ملاحتی عجیب دارد . جرا که محتوای آن با بخش هایی از روح و روان گیلگان مخصوصا ما آبکناری ها ار تباط عاطفی پیدا می کند که البته بیشتر موجد زندگی روحی و انسانی ست تا یک محاوره ی معمولی و روزنامه ای. علی الخصوص یاد بزرگوارانی که با هفت هزار سا له گان پیوسته اند و همه از این میهمانخانه ی مهمان کش رفته اند . از جمله در این داستان شادروانان پیله آقا (=پیلی آقا= آقای بزرگ ) طاهری و شاهپور و بنی یعقوب و… می روند از پیش ما ، یکی پس از دیگری و هر گز باز نمی گردند و به قول گلچین گیلانی ، آری در را ببند ، ببند در را ، بس است / بس است آوخ بس است ، رفتن بی باز گشت / رفتن بی باز گشت : سراسر سر گذشت / سراسر سر گذشت : مرگ و فریب و شکست . و برای نویسنده ی داستان محاوره جناب رضا طاهری تندرستی و آفرینش آرزو دارم .۴بهمن ۹۳ فرامرز شکوری

  1. جناب استاد شکوری عزیز، سلام
   ضمن پوزش از تأخیر در پاسخ ، از شما برای این دیدگاه مشوقانه ممنونم ، راستش خیلی خوش شانس هستم که این نگارش های ابتدایی در معرض نگاه سخاوتمدانه شما و استاد درویش و دوستان فرهیخته ام قرار می گیرد.
   برقرار و پایدار باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *