بایگانی دسته: پیشنهادات

الزامات اجرای ایده های جدید

گردآوری ایده ها بعنوان بخشی از بانک اطلاعات آبکنار ، یک ضرورت انکار ناپذیر است.icon-suggestions
به هر حال فاصله زیادی از زمان ابراز یک ایده تا اجرایی کردن آن وجود دارد ،  هرچند پیش بینی تمام جزئیات از قبل امکان پذیر نیست ولی اجرای هر پیشنهادی بدون ترس از اشتباه باید روزی آغاز شود ، در غیر اینصورت اسیر مرور زمان و فراموشی می شود و بالاخره جای خود را به ایده های جدید می دهند.

برای شکستن این سیکل فرساینده ، لازم است همزمان با ارائۀ هر ایده ، ارکان سه گانه زیر مشخص شوند:

ادامه خواندن الزامات اجرای ایده های جدید